SVJETLEĆI TEKST PO ZAKONU O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA

Poliklinika Plus Aesthetics pridaje važnost zaštiti privatnosti vaših ličnih podataka i svih povezanih procesa.

Kao Poliklinika za estetiku A Plus, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka br. 6698 (“KVKK”), kao Rukovalac podataka, u okviru naše obaveze informiranja u okviru KVKK-a, uzimajući u obzir podatke sigurnosti naših pacijenata i srodnika, zbog značaja koji pridajemo zaštiti privatnosti, osnovnih prava i sloboda, u nastavku želimo da Vas informišemo o problemima.

 1. Koje lične podatke obrađujemo?

Prikupljamo različite lične podatke u skladu sa principima i uslovima u okviru KVKK-a i drugih relevantnih zakona u cilju pružanja zdravstvenih usluga našim pacijentima/klijentima. U cilju pružanja zdravstvenih usluga našim pacijentima/klijentima, naša poliklinika prikuplja sljedeće podatke od naših pacijenata, drugih zdravstvenih ustanova i organizacija ili srodnika pacijenata u svrhu obavljanja medicinske dijagnostike, konsultacija, pregleda, liječenja i usluga njege:

 • Vaše ime, prezime, podatke o identitetu TR, broj pasoša, mjesto i datum rođenja,
 • vaš spol i bračni status,
 • Vaša adresa, broj telefona, e-mail adresa
 • Vaš broj protokola pacijenta i drugi identifikacioni podaci po kojima Vas možemo identificirati,
 • Vaši podaci navedeni u obrascu za pristanak koji možete dati u slučaju medicinske intervencije,
 • Podaci Vašeg privatnog zdravstvenog osiguranja ili Zavoda za socijalno osiguranje u svrhu financiranja i planiranja zdravstvenih usluga,
 • Vaši biometrijski podaci u okviru usluga koje finansira Zavod za socijalno osiguranje,
 • Vaši opšti i posebni lični podaci, a posebno lični zdravstveni podaci dobijeni tokom obavljanja svih medicinskih usluga dijagnoze, pregleda, lečenja i njege, kao što su vaši laboratorijski rezultati, rezultati testova, podaci o pregledima, podaci o pregledima, podaci o receptima,
 • Tokom vaše posjete Poliklinici A Plus Aesthetics, vaš zatvoreni sistem kamera snima sliku i snimanje, snimanje zvuka,
 • Podaci o vašoj anketi, prijedlozima, zahvalama i žalbama, e-mailu, kontakt formi na web stranici, vašem snimku glasa kada nas kontaktirate putem call centra i ostalim podacima koje dijelite kada nas kontaktirate putem drugih kanala.
 • Svi telefonski pozivi, snimci govornih poziva se čuvaju ako kontaktirate naš call centar,
 • Podaci o ličnosti evidentirani na fotografijama ili video snimcima radi potvrde i dokazivanja napredovanja, istraživanja, medicinskog ili estetsko-kozmetičkog zahvata uz poseban pismeni pristanak i dozvolu (pristanak) ili za uvjeravanje drugih pacijenata kandidata na medicinski zahvat su podaci u ovom obimu.
 1. U koje svrhe obrađujemo vaše lične podatke?

Vaši lični i privatni lični podaci navedeni gore;

 • Ispunjavanje zakonskih obaveza iz Osnovnog zakona o zdravstvenim uslugama br. 3359 i drugih zakona, uredbi, direktiva, saopštenja, cirkulara i drugih zvaničnih propisa;
 • Zaštita javnog zdravlja, preventivna medicina, medicinska dijagnostika, izvođenje usluga liječenja i njege, planiranje i upravljanje zdravstvenim uslugama i financiranje;
 • Pružanje informacija o vašem terminu ako zakažete termin;
 • Planiranje i vođenje unutrašnjeg rada Poliklinike A Plus,
 • Kreiranje obrazaca za pristanak, praćenje tretmana i obrazaca za informacije za naše pacijente i klijente, online ili na papiru,
 • Fakturiranje;
 • provjera vašeg identiteta;
 • Vaši prikupljeni lični podaci služe za potrebe obavljanja prodajnih i postprodajnih aktivnosti podrške, koje su predmet otkrivanja vaših ličnih podataka nama, upravljanja zahtjevima pacijenata/klijenta, upravljanja zadovoljstvom ili pritužbama, organizacije komunikacijskih aktivnosti od strane kreiranje ciljnih grupa, organizacija prodaje, kampanja i marketinških aktivnosti specifičnih za korisnike članskih brendova, a takođe i naše poslovne jedinice obavljaju neophodne poslove kako bi vam bili korisni od proizvoda i usluga koje nudi naša kompanija, prilagođavanje proizvoda i usluga koje nudi naša Preduzeće prema Vašem ukusu, navikama korišćenja i potrebama i preporuku Vam ih, Osiguranje pravne i komercijalne sigurnosti naše Kompanije i ljudi koji imaju poslovni odnos sa našom Kompanijom, a za potrebe utvrđivanja i implementacije poslovnih strategija, lični podaci uslovi obrade (i obrada i obrada u okviru svoje svrhe) navedeni u članovima 5. i 6. Zakona br. 6698 može se prenijeti na);
 • Praćenje i sprječavanje zloupotreba i neovlaštenih transakcija;
 • Kako bismo mogli odgovoriti na sva vaša pitanja i pritužbe na naše zdravstvene usluge;
 • Pružanje finansijskog usaglašavanja sa ugovornim institucijama u vezi sa zdravstvenim uslugama koje vam se nude;
 • Odgovaranje na zahtjeve Ministarstva zdravlja i drugih javnih institucija i organizacija u skladu sa važećom zakonskom regulativom;
 • Mjerenje zadovoljstva pacijenata i povećanje zadovoljstva pacijenata nakon primanja zdravstvenih usluga;
 • U cilju pružanja informacija tužilaštvima, sudovima i relevantnim državnim službenicima, na zahtjev iu skladu sa zakonskom regulativom, u vezi nabavke lijekova ili medicinskih sredstava, njihove namjene, koje se obrađuju, evidentiraju, čuvaju, čuvaju, klasificiraju i u pitanja koja se odnose na javnu sigurnost i pravne sporove koji mogu nastati; po potrebi se može prenijeti na ovlaštene javne ustanove i organizacije, laboratorije sa kojima sarađujemo za medicinsku dijagnostiku, web & software digitalni marketing agenciju i CRM & softverske kompanije, privatna osiguravajuća društva, advokatske kancelarije, finansijske savjetnike, u okviru gore navedenih svrhe.
 1. Koje su metode prikupljanja vaših ličnih podataka i pravni razlozi za to?

Vaši lični podaci koji su gore pomenuti se moraju obraditi, pod uslovom da (i) su jasno propisani u zakonima navedenim u članovima 5 i 6 Zakona br. 6698, (ii) da su direktno povezani sa uspostavljanjem ili izvršenjem ugovora , (iii) obavezan je za zaštitu života ili fizičkog integriteta osobe ili druge osobe, koja nije u mogućnosti izraziti svoj pristanak zbog stvarne nemogućnosti ili čiji pristanak nije pravno priznat, (iv) obavezan je za podatke kontrolora da ispuni svoju zakonsku obavezu, (v) šteti osnovnim pravima i slobodama dotične osobe.U okviru svrhe navedenih u ovom tekstu pojašnjenja, zbog činjenice da je to obavezno za legitimni interes kontrolora podataka, (vi) zaštitu javnog zdravlja, preventivnu medicinu, medicinsku dijagnozu, izvođenje usluga liječenja i nege, planiranje i upravljanje zdravstvenim uslugama i finansiranje;

 • a) Da se pridržavamo zakona i pravila poštenja,
 • b) Pod uslovom da je tačan i ažuran kada je to potrebno,
 • c) Za specifične, eksplicitne i legitimne svrhe,
 • D) U vezi sa svrhom za koju se obrađuju, ograničavaju i mjere,
 • do) Obradit će se, snimati, pohranjivati, održavati automatskim sredstvima (na primjer, snimci kamerom) ili neautomatskim sredstvima (na primjer, obrasci koje ste popunili) pod uvjetom da je dio bilo kojeg sistema za snimanje podataka, koji će se čuvati za period koji zahtijeva relevantno zakonodavstvo ili za svrhu za koju se obrađuju, mogu se klasificirati i prenijeti.
 1. Koja su vaša prava u vezi sa obradom ličnih podataka i kako možete pristupiti tim pravima?

Član 20. Ustava kaže da svako ima pravo da bude obavešten o ličnim podacima koji ga se tiču. U članu 11. KVKK-a navedena su prava vlasnika ličnih podataka u okviru zakona.

Svoje zahtjeve u vezi s vašim pravima prema KVKK možete podnijeti u pisanoj formi Poliklinici Afrodit u skladu sa članom 5 na "Saopćenje o procedurama i principima primjene kontrolora podataka" ili kontroloru podataka preporučenom elektronskom poštom (KEP) adresu, siguran elektronski potpis, mobilni potpis ili kontrolora podataka.Možete poslati koristeći e-mail adresu koja je prijavljena i registrovana u sistemu kontrolora podataka.

 1. Poliklinika Plus Aesthetics, kao kontrolor podataka, obrađuje lične podatke ograničeno na sljedeće grupe ljudi.
 • Naši radnici
 • Naši kandidati za radnike (uključujući referentne osobe koje su prijavili kandidati za posao)
 • Naši pripravnici i pripravnici za obuku na poslu,
 • Naši pacijenti, naši klijenti
 • Osobe koje su intervjuisane i kontaktirane radi dijagnoze, liječenja ili primanja takvih usluga,
 • Rodbina i pratioci pacijenta,
 • Strane bilo koje komercijalne djelatnosti ili osobe sa kojima sarađujemo ili ćemo sarađivati zbog komercijalne djelatnosti, ili ovlašteni ili zaposleni u kompanijama (nabavka, oglašavanje, podrška, marketing, smještaj, prijevoz, referentni resursi itd.)
 • dioničari ili lica sa kojima se vode pregovori o dioničarstvu,
 • Naši pravni savetnici, advokati i konsultanti ili ovlašćeni ili zaposleni u konsultantskim kompanijama,
 • posjetitelja
 • Zakonski zastupnici, roditelji, staratelji ili staratelji svih subjekata podataka
 • Lica koja su stranke u pravnim postupcima i njihovi pravni zastupnici
 • Treća lica sa kojima smo kontaktirali, iako nemaju komercijalne ili pravne veze sa našom kompanijom.

Kontrolor podataka:  Poliklinika Plus Aesthetics  Adresa: Erenköy Okrug Ulica Ethem Efendi Fehmi Ekşioğlu Apartman No:90/A Erenköy / Istanbul

KVKK