KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

A Plus Estetik  Polikliniği kişisel bilgilerinizin gizliliğinin korunmasına ve bununla ilgili tüm süreçlere önem vermektedir.

A Plus Estetik Polikliniği olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca (“KVKK”), Veri Sorumlusu sıfatıyla KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, hasta ve yakınlarımızın veri güvenliğini göz önünde bulundurarak, özel hayatın gizliliği, temel hak ve özgürlüklerin korunmasına verdiğimiz önem dolayısıyla aşağıdaki konularda sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

 1. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Hastalarımıza/Danışanlarımıza sağlık hizmeti sunmak için çeşitli kişisel verileri KVKK ve diğer ilgili mevzuat kapsamında yer alan ilke ve şartlara uygun olarak toplamaktayız. Hastalarımıza/Danışanlarımıza sağlık hizmeti sunmak için aşağıdaki veriler polikliniğimiz  tarafından hastalarımızdan, tıbbi teşhis, konsültasyon, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer sağlık kurum ve kuruluşlarından veya hasta yakınlarından toplanmaktadır:

 • Adınız, soyadınız, T.C. kimlik bilgileriniz, pasaport numaranız, doğum yeri ve tarihiniz,
 • Cinsiyetiniz ve medeni haliniz,
 • Adresiniz, Telefon numaranız, e-posta adresiniz
 • Hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz,
 • Tıbbi bir müdahale durumunda verebileceğiniz onam formunda belirtilen verileriniz,
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortası veya Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edilen hizmetler kapsamında biyometrik verileriniz,
 • Tüm tıbbi teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz örneğin laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, check-up bilgileriniz, reçete bilgileriniz,
 • A Plus Estetik Polikliniği ziyaretiniz sırasında kapalı devre kamera sistemi görüntü ve kaydınız, ses kaydınız,
 • Anket, öneri, teşekkür ve şikayet verileriniz, e-posta, web sitesi iletişim formu, çağrı merkezi ile bize ulaştığınızda ses kaydınız ve diğer sair kanallar ile ulaştığınızda paylaştığınız diğer verileriniz.
 • Tüm telefon görüşmeleri, çağrı merkezimiz ile iletişime geçtiğiniz takdirde tutulan sesli görüşme kayıtları,
 • Özel yazılı rıza ve izin(onam) ile tanıtım, araştırma, tıbbi ya da estetik/kozmetik işlemin yapıldığının teyit ve kanıtına dair veya başka hasta adaylarının tıbbi işleme ikna amacıyla fotoğraf veya video kaydına alınan kişi verileri bu kapsamdaki verilerdir.
 1. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Yukarıda yer alan Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz;

 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve diğer kanunlar , yönetmelikler, yönergeler, tebliğler ,genelgeler ve diğer resmi düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülükleri yerine getirme;
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi;
 • Randevu aldığınız takdirde randevunuza ilişkin size bilgi sağlama;
 • A Plus Polikliniği’nin iç işleyişini planlanma ve yönetme,
 • Hastalarımızın ve Danışanlarımızın, online olarak ya da kağıt üzerinde onam formları, tedavi takibi ve bilgi formlarının oluşturulması,
 • Faturalandırma yapılması;
 • Kimliğinizin doğrulanması;
 • Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan satış ve satış sonrası destek faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, hasta/danışan taleplerinin yönetimi, memnuniyet veya şikayet yönetimi, hedef grupları oluşturularak iletişim faaliyetlerinin düzenlenmesi, üye markaların kullanıcılara özel satış, kampanya ve pazarlama faaliyetleri düzenlemesi amaçlarıyla ve ayrıca Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları (ve amaçları dahilinde işlenmesi ve işlenmesi için aktarılabilmektedir);
 • Suiistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi;
 • Sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme;
 • Anlaşmalı kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması;
 • Uygulanan mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine yanıt verme;
 • Sağlık hizmetleri almanızı takiben hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve hasta memnuniyetinin artırılması;
 • İlaç veya tıbbi cihaz temini, amaçları ile işlenecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, sınıflandırılacak ve kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için; gerektiğinde yukarıda belirttiğimiz amaçlar dahilinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, tıbbi teşhis için iş birliği içerisinde olduğumuz laboratuvarlara, web&yazılım dijital marketing ajans ve CRM&yazılım şirketlerine, özel sigorta şirketlerine, avukatlık bürolarına, mali müşavirlere aktarılabilecektir.
 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Ve Bunlara İlişkin Hukuki Sebepler Nelerdir?

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen (i) kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, (ii) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (iii) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, (iv) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (v) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması, (vi) kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi sebepleriyle işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar kapsamında;

 • a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olmak,
 • b) Doğru ve gerektiğinde güncel olmak kaydıyla,
 • c) Belirli, açık ve meşru amaçlar ile,
 • d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
 • e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere otomatik olan (örneğin, kamera kayıtları) ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla (örneğin, tarafınızdan doldurulan formlar) işlenecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, sınıflandırılacak ve aktarılabilecektir.
 1. Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız Nelerdir ve Bu Haklara Nasıl Erişebilirsiniz?

Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. KVKK’nın 11. maddesinde kişisel veri sahibinin kanun kapsamındaki hakları sayılmıştır.

KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” Madde 5’e Özel Afrodit Polikliniği’ne yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

 1. A Plus Estetik Polikliniği, veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıdaki kişi grupları ile sınırlı olarak kişisel verileri işlemektedir.
 • İşçilerimiz,
 • İşçi Adaylarımız(İş başvurusu yapanların deklare ettiği referans kişileri dahil)
 • Stajyerlerimiz ve İşbaşı Eğitimi Kursiyerlerimiz,
 • Hastalarımız, Danışanlarımız
 • Teşhis, tedavi ya da bu türden bir hizmet almak amacıyla görüşme yapılan, iletişim kurulan kişiler,
 • Hasta yakını ve refakatçiler,
 • Her türlü ticari faaliyetin tarafları veya ticari faaliyet gereği işbirliği yaptığımız veya yapacağımız kişiler veya şirketlerin yetkili yada çalışanları(Tedarik, reklam, destek, pazarlama, konaklama, ulaşım, referans kaynakları vb.)
 • Hissedarlar veya hissedarlık görüşmesi yapılan kişiler,
 • Yasal Müşavir, Avukat ve Danışmanlarımız ya da danışmanlık şirketlerinin yetkili ya da çalışanları,
 • Ziyaretçiler
 • Tüm veri sahiplerinin kanuni temsilcileri, ebeveynler, veli veya vasileri
 • Hukuki süreçlerde taraf konumunda olan kişiler ve bunların yasal temsilcileri
 • Şirketimizle ticari veya hukuksal bağlantısı olmadığı halde iletişime geçmiş olduğumuz 3.kişiler.

Veri Sorumlusu:  A Plus Estetik Polikliniği  Adres: Erenköy Mahallesi Ethem Efendi Caddesi Fehmi Ekşioğlu Apartmanı No:90/A Erenköy / İstanbul

KVKK